کیف دستى هنگام مسافرت

هنگام مسافرت بااتوبوس ، یا هواپیما و قطار ، پس از رسیدن به مقصد ، پیدا کردن کیف دستى بین کیف هاى سایر مسافران ، گاهى دشوار است ، و چه بس ها که کیفهاى به ظاهر یکسان توسط دو مسافر نا آشنا عوضى برده مى شوند . همچنین در برخى از کتابخانه ها ، و سینما ها ، بردن هر نوع کیف دستى به داخل ممنوع است ، و شما ناچارید آن را به مسئول نگهدارى امانت بسبارید . در این صورت نیز امکان عوض شدنش وجود دارد ، بدون اینکه قصد بدى در کار باشد . من توصیه مى کنم ، یک نوار چسب رنگى در کیف خود داشته باشید ، و در چنین موارد یک یا دو نوار روى جایى که مى خواهید بچسپانید . در این صورت ، کیف شما از دور مشخص خواهد بود ، و حتى نیازى به خواندن برجسب روى کیفتان نخواهید داشت.

/ 0 نظر / 21 بازدید